Zoeken

Beleid en visie in de jeugdgezondheidszorg

Neem seksuele gezondheid mee in het beleidsplan

In een beleidsplan kun je aangeven hoe je de taken van de JGZ op het gebied van de seksuele gezondheid van cliënten borgt. Zorg ook voor een duidelijke taakverdeling en gezamenlijk geformuleerde uitgangspunten. Hiermee ondersteunt je de medewerkers in het uitvoeren van hun taken op het gebied van de seksuele gezondheid.

Een gezamenlijke visie

Een gezamenlijke visie op seksuele gezondheid kan bijzonder goed helpen bij het implementeren van uw beleid op seksuele gezondheid.
Uitgangspunten van zo’n visie kunnen bijvoorbeeld zijn dat alle cliënten (kinderen, ouders en jongeren) geïnformeerd worden over de seksuele ontwikkeling, worden uitgenodigd hun vragen te stellen en actief bevraagd worden op de seksuele gezondheid (van hun kinderen).

Een gezamenlijke visie maken
Twee personen aan tafel in professionele setting.

Taken JGZ op het gebied van de seksuele gezondheid

De JGZ-richtlijn seksuele ontwikkeling geeft een helder overzicht van de taken van JGZ-professionals die gebruikt kunnen worden om de rol en de doelen van de instelling te formuleren. Overige aandachtspunten voor het beleidsplan zijn het maken van een heldere taakverdeling en versterking van de kennis en deskundigheid van medewerkers.

JGZ-richtlijn seksuele ontwikkeling

Maak een heldere taakverdeling

In de actietabel 0 – 12 en 12 – 19 jaar staat omschreven welke acties verwacht worden van JGZ-professionals. Maar niet alle JGZ-medewerkers hebben dezelfde verantwoordelijkheden. Wie doet wat binnen de instelling?

Uitdragen dat seksuele ontwikkeling een onderwerp is waarover gesproken mag worden

De instelling draagt in zijn geheel uit dat de seksuele ontwikkeling van kinderen/ jongeren een onderwerp is waarover gesproken mag worden en dat er hulp is bij eventuele problemen, vragen of zorgen over de seksuele ontwikkeling.

Vragen beantwoorden van kinderen, ouders en jongeren

Alle medewerkers kunnen vragen van ouders/ jongeren beantwoorden, hen verwijzen naar betrouwbare informatie en/ of aangeven bij wie ze terecht kunnen met hun vragen.

Proactief bespreken van de seksuele gezondheid

Jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen gaan proactief het gesprek aan over de seksuele ontwikkeling. Bijvoorbeeld in de vaste contactmomenten of als er risicofactoren spelen.

Voorlichting, advies en begeleiding

Jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen geven uitleg, advies op maat, begeleiding of preventieve interventie.

Toeleiding naar zorg

Jeugdartsen weten welke hulp er is bij problemen bij de seksuele ontwikkeling en verwijzen patiënten zo nodig door naar gespecialiseerde hulp.

Afstemmen met andere professionals

Jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen stemmen af met kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, scholen en schoolmaatschappelijk werk, Zorg Advies Teams of met (collega’s van) het CJG.

Versterk je medewerkers op het thema seksuele gezondheid

Lang niet alle JGZ-professionals hebben het bespreekbaar maken van seksualiteit meegekregen in hun opleiding. Hoe kun je de slagvaardigheid van uw medewerkers vergroten? Door hun kennis te versterken en te zorgen dat je de juiste materialen in huis hebt. In het beleidsplan kun je opnemen hoe je medewerkers faciliteert om hun kennis en vaardigheden te versterken. Inhoudelijke kennis is vaak wel in huis. Maar training hoe op een professionele manier over seksualiteit te praten hebben veel zorgprofessionals niet gehad. Voor sommige JGZ-professionals zijn een aantal praktische tips en handvatten voldoende, anderen vinden het prettig een nascholing te volgen.

Geef medewerkers de juiste tools

Maak een duidelijk overzicht van de ondersteunende materialen die de JGZ-professional tot zijn of haar beschikking heeft. Denk daarbij aan voorlichtingsmateriaal voor cliënten (met name voor ouders & jongeren) en interventies voor ouders en jongeren. Deze vind je bij materiaal & richtlijnen.

Medewerkers ondersteunen

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.