ouderen_seksualiteit

Waarom seksualiteitsbeleid in een zorgorganisatie?

Seksualiteit is een wezenlijk onderdeel van ieders leven. Iedereen moet hun seksualiteit vorm kunnen geven binnen de eigen mogelijkheden. Veel zorgorganisaties werken daarom met een seksualiteitsbeleid. Hier 6 argumenten om intimiteit en seksualiteit ook binnen uw zorgorganisatie een plek te geven.

1. Seksualiteit is een onderdeel van kwaliteit van leven

Zorgorganisaties zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van leven van de bewoners die aan hun zorg zijn toevertrouwd. Intimiteit en seks zijn daar een onlosmakelijk onderdeel van. Mensen die in een instelling verblijven zijn voor een groot deel afhankelijk van deze instelling en van hun verzorgers. Door ruimte en mogelijkheden te creëren voor een seksueel actief leven maakt u een positieve seksualiteitsbeleving mogelijk.

2. Minder risicovol seksueel gedrag

Jongeren die langere tijd in een instelling verblijven zijn ook voor hun kennis, waarden en normen op het gebied van seksualiteit voor een belangrijk deel afhankelijk van professionals. Aandacht voor hun wensen en grenzen draagt bij aan persoonlijke groei, positieve seksualiteitsbeleving en leidt tot minder risicovol seksueel gedrag.

3. Minder seksueel grensoverschrijdend gedrag

Het behoort tot de verantwoordelijkheid van een zorgorganisatie om te zorgen voor een veilig leef-, behandel- en werkklimaat. Jongeren in een instelling en mensen met een beperking lopen een groter risico op seksueel misbruik. Aandacht voor seksualiteit, een open klimaat en het hebben en naleven van afspraken hierover hebben een preventieve werking ten aanzien van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dit maakt ook de kans kleiner dat uw zorgorganisatie te maken krijgt met vervelende incidenten.

4. Duidelijkheid voor werknemers en cliënten

Duidelijke afspraken over wat wel en niet mag en duidelijke richtlijnen voor werknemers over hoe zij met bepaalde situaties om kunnen gaan, zullen een positief effect hebben op de tevredenheid van uw werknemers en cliënten.

5. Steun aan uw medewerkers bij het uitvoeren van hun taken

Een duidelijk beleid ten aanzien van seksualiteit ondersteunt uw medewerkers om hier op een professionele manier mee om te gaan. Als voor hen duidelijk is wat er van hen wordt verwacht zullen zij minder vaak handelingsverlegenheid ervaren en beter in staat zijn om met uiteenlopende situaties om te gaan.

6. U voldoet aan de wettelijke normen

Zorgorganisaties zijn wettelijk verplicht om een beleid op het gebied van seksueel grensoverschrijdend gedrag te hebben. De verantwoordelijkheden van instellingen rondom kwaliteitszorg, de preventie van seksueel misbruik en het garanderen van een veilige werksituatie zijn vastgelegd in de Kwaliteitswet en Arbowet.

Uitgelichte tips en tools