Zoeken

Hoe zit het met jullie beleid op seksualiteit en intimiteit?

Doe de beleidsscan.

Als zorgprofessional krijg je in je werk altijd te maken met seksualiteit en intimiteit. Cliënten worden verliefd op elkaar, je geeft iemand medicatie of een behandeling die effect kan hebben op iemands seksuele gezondheid, je begeleidt iemand die seksueel misbruik heeft meegemaakt of mensen op een woonlocatie kruipen bij elkaar in bed.

Hoewel zorgprofessionals in de praktijk vaak goed zijn toegerust om met seksualiteit* en intimiteit om te gaan is dat niet voldoende. Het is essentieel dat jouw zorgorganisatie beleid heeft op het thema seksualiteit en intimiteit zodat dit een structurele plek krijgt binnen de organisatie en het niet valt of staat met een enthousiaste aandachtsfunctionaris. Want als deze bijvoorbeeld vertrekt uit de zorgorganisatie bestaat het risico dat aandacht vervlakt en uiteindelijk het initiatief verdwijnt. Er is dus niet alleen een aandachtsfunctionaris nodig, maar ook een systeem binnen de organisatie dat ervoor zorgt dat er bij vertrek van iemand met een aanjagersrol weer een nieuwe persoon met deze rol wordt aangewezen.

Voor wie is deze scan bedoeld?
De scan kun je laten invullen door verschillende medewerkers van de organisatie of dit als beleidsmaker en/of aandachtsfunctionaris zelf doen. Met de resultaten van deze scan kun je vervolgstappen ondernemen om beleid (opnieuw) vorm te geven en seksualiteit en intimiteit een structurele plek te geven binnen de organisatie.

Heb je hierbij hulp nodig? Neem dan contact met ons op via seksindepraktijk@rutgers.nl.

*WHO definitie seksualiteit: Seksualiteit is een centraal aspect van het menszijn gedurende het gehele leven en omvat geslacht, gender-identiteiten en -rollen, seksuele geaardheid, erotiek, plezier, intimiteit en voortplanting. Seksualiteit wordt ervaren en uitgedrukt in gedachten, fantasieën, verlangens, overtuigingen, houdingen, waarden, gedragingen, praktijken, rollen en relaties. Hoewel seksualiteit al deze dimensies kan omvatten, worden niet alle altijd ervaren of uitgedrukt. Seksualiteit wordt beïnvloed door de interactie van biologische, psychologische, sociale, economische, politieke, culturele, ethische, juridische, historische en religieuze en spirituele factoren.’’ Belangrijk hierbij is dat het niet alleen draait om de negatieve aspecten van seksualiteit zoals seksueel grensoverschrijdend gedrag maar dat het ook gaat over de plezierige kanten van seksualiteit, seksueel welzijn en seksuele gezondheid. 

1/33

De zorgorganisatie heeft een visie op seksualiteit en intimiteit.

De zorgorganisatie heeft de visie op seksualiteit en intimiteit uitgewerkt in een beleid.

De visie en het beleid zijn ontwikkeld op basis van onderzoek binnen de organisatie. Bijvoorbeeld een sterkte-zwakte analyse of behoefteonderzoek onder belanghebbenden zoals medewerkers en cliënten.

Zowel medewerkers als cliënten en hun verwanten zijn in staat behoeftes, hulpvragen en ideeën in te brengen voor zowel visie als beleid en zij kunnen de visie en het beleid beoordelen. Zij weten waar ze hiervoor terecht kunnen.

De organisatie heeft een werkgroep seksualiteit en intimiteit geïnstalleerd die zich bezig houdt met het onderwerp.

Zo niet: komt het onderwerp seksualiteit en intimiteit in een ander verband met regelmaat ter sprake?

De werkgroep vormt een afspiegeling van alle lagen van de organisatie; van management tot medewerkers.

Seksualiteit en intimiteit zijn onderwerpen in de jaarplannen en -verslagen van de zorgorganisatie.

De zorgorganisatie monitort en evalueert de uitvoering en resultaten van het beleid.

Seksualiteit en intimiteit staan regelmatig op de agenda van teamvergaderingen zoals teams, MDO’s, afdelingen, management, directie en/of Raad van Toezicht.

De zorgorganisatie heeft één of meerdere aandachtsfunctionarissen seksualiteit en intimiteit aangesteld. Zij zijn voorzien van de laatste kennis, tools en handvatten.

Vacatureteksten voor nieuwe medewerkers zijn inclusief en trekken een breed publiek aan.

In de wervingstekst en/of het sollicitatiegesprek komen visie en beleid naar voren rondom seksualiteit en intimiteit.

Het beleid op seksualiteit en intimiteit en/of de functieomschrijvingen van medewerkers bevatten verwachtingen van kennis en competenties op het gebied van seksualiteit en intimiteit passend bij de functie.

Elke medewerker die een vorm van zorg en/of begeleiding biedt aan cliënten heeft de kennis en vaardigheden om aan cliënten (ad hoc) basale voorlichting te geven over seksualiteit.

Elke medewerker die een vorm van zorg en/of begeleiding biedt aan cliënten heeft de kennis en vaardigheden om SGOG te voorkomen, signaleren en hiernaar te handelen.

Er zijn medewerkers in de organisatie die, naast (ad hoc) basale voorlichting geven en SGOG voorkomen, signaleren en hiernaar handelen, het gesprek over seksualiteit en intimiteit kunnen aangaan met cliënten en hen kunnen begeleiden naar passende hulp.

Seksualiteit en intimiteit zijn besproken onderwerp tijdens functionerings- en beoordelingsgesprekken.

Het management heeft budget gereserveerd voor de deskundigheidsbevordering van zorgmedewerkers in relatie tot seksualiteit en intimiteit.

Er is een basis aan benodigde kennis en vaardigheden geformuleerd voor zorgmedewerkers. Deze basis kennis en vaardigheden zijn onderdeel van het scholingsaanbod.

Zorgmedewerkers krijgen bij- en nascholing wanneer zij niet over voldoende kennis en vaardigheden beschikken rondom seksualiteit en intimiteit.

Het scholingsaanbod wordt jaarlijks gemonitord en geëvalueerd.

Er is een sociale kaart samengesteld voor hulpverlening rondom specifieke en/of problematische vormen van seksualiteit, seksuele en genderdiversiteit of medewerkers zijn op de hoogte van het bestaan van sociale kaarten van andere organisaties zoals Roze in Wit, Roze hulpverlening, NVVS en Switchboard.

De zorgorganisatie beschikt over korte lijnen met gespecialiseerde hulpverleners. Denk aan een geregistreerd seksuoloog, psycholoog of arts.

Seksualiteit en intimiteit zijn structureel onderdeel van de zorg voor cliënten. Denk bijvoorbeeld aan de opname van het onderwerp in de intake/screening, begeleidingsgesprekken, zorgplan/ondersteuningsplan/behandelplan, persoonlijke begeleiding en/of verzorging.

Er zijn middelen beschikbaar voor cliënten die zij kunnen in zetten om hun seksualiteit en/of intimiteit vorm te geven. Bijvoorbeeld een duobed, sekszorg en snoezelzorg.

Cliënten krijgen voldoende privacy om hun seksualiteit en intimiteit vorm te geven zoals zij dat willen. Bijvoorbeeld een ‘niet storen’ bordje, kamerdeur kan op slot.

Er is een plek waar cliënten, naast hun persoonlijk begeleider, heen kunnen gaan wanneer zij vragen hebben over het onderwerp seksualiteit en intimiteit en zij weten deze te vinden. Denk bijvoorbeeld aan een aandachtsfunctionaris, consulent seksuele gezondheid of een speciaal seksualiteit- en intimiteitsspreekuur voor cliënten.

Er is informatiemateriaal beschikbaar voor cliënten over aan seksualiteit en intimiteit gerelateerde onderwerpen. Denk aan informatiefolders, boeken en informatie op de website.

Diversiteit in sekse, gender en seksuele oriëntatie zijn zichtbaar in de communicatie en het informatiemateriaal van de zorgorganisatie. Bijvoorbeeld op de website, in aanmeldformulieren, folders, e.d.

De zorgorganisatie beschikt, naast M/V toiletten, ook over inclusieve toiletten.

(Inschrijf)formulieren bieden de optie anders/X aan naast man/M en vrouw/V.

In het beleid staat omschreven welke preventieve maatregelen de zorgorganisatie inzet tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag en hoe de zorgorganisatie omgaat met incidenten: maatregelen na een incident, aandacht voor de opvolging van een incident op langere termijn en een evaluatie van de werkwijze na incidenten.

De zorgorganisatie heeft een laagdrempelig en onafhankelijk aanspreekpunt/vertrouwenspersoon voor cliënten waar zij terecht kunnen met klachten en voor hulp.

Jouw score van de Beleidsscan Seksualiteit en Intimiteit:

Goed bezig! Je hebt #YES_COUNT# vragen met ‘Ja’ beantwoord. Bij #OTHER_COUNT# vragen is ‘Nee’ of ‘Weet ik niet’ ingevuld. Een volledige versie van jouw score inclusief advies op maat ontvang je via onderstaand invulveld vanuit Rutgers – Seks in de Praktijk.

Bedankt voor het invullen van de Beleidsscan Seksualiteit & Intimiteit.

Er kan nog wat verbeteren. Je hebt #YES_COUNT# vragen met ‘Ja’ beantwoord. Bij #OTHER_COUNT# vragen is ‘Nee’ of ‘Weet ik niet’ ingevuld. Een volledige versie van jouw score inclusief advies op maat ontvang je via onderstaand invulveld vanuit Rutgers – Seks in de Praktijk.

Bedankt voor het invullen van de Beleidsscan Seksualiteit & Intimiteit

0%
Wil jij jouw resultaten met een advies op maat per thema ontvangen?

Gelukt! Controleer je inbox voor jouw resultaten.

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.