Zoeken

Visie ontwikkelen en beleid maken

Seksualiteit is een wezenlijk onderdeel van ieders leven. Iedereen heeft het recht om vorm te geven aan hun eigen seksualiteit binnen de eigen mogelijkheden. Ook mensen die in een zorginstelling wonen en mensen die ambulante zorg krijgen. Zij kunnen vragen of problemen hebben rond seksualiteit en daarom is het belangrijk dat er binnen zorgorganisaties gewerkt wordt met een seksualiteitsbeleid.

Gelukkig wist ik meteen wat ik moest doen toen ik seksueel intimiderend gedrag van een cliënt meemaakte
Froukje
1/3
Seksualiteitsbeleid

Waarom is het zo belangrijk dat elke zorgorganisatie een seksualiteitsbeleid heeft dat gedragen wordt door alle medewerkers?

Reden 1 Seksualiteit is een onderdeel van kwaliteit van leven

Zorgorganisaties zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van leven van de bewoners die aan hun zorg zijn toevertrouwd. Intimiteit en seks zijn daar een onlosmakelijk onderdeel

Twee jongetjes trekken gekke bekken naar de camera.
Reden 2 Minder risicovol gedrag

Jongeren die langere tijd in een instelling verblijven zijn ook voor hun kennis, waarden en normen op het gebied van seksualiteit voor een belangrijk deel afhankelijk van prof

Waarom seksualiteitsbeleid maken?

Seksualiteit is een onderdeel van kwaliteit van leven
Zorgorganisaties zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van leven van de bewoners die aan hun zorg zijn toevertrouwd. Intimiteit en seks zijn daar een onlosmakelijk onderdeel van. Mensen die in een instelling verblijven zijn voor een groot deel afhankelijk van deze instelling en van hun verzorgers. Door ruimte en mogelijkheden te creëren voor een seksueel actief leven maak je een positieve seksualiteitsbeleving mogelijk.

Minder risicovol seksueel gedrag
Jongeren die langere tijd in een instelling verblijven zijn ook voor hun kennis, waarden en normen op het gebied van seksualiteit voor een belangrijk deel afhankelijk van professionals. Aandacht voor hun wensen en grenzen draagt bij aan persoonlijke groei, positieve seksualiteitsbeleving en leidt tot minder risicovol seksueel gedrag.

Minder seksueel grensoverschrijdend gedrag
Het behoort tot de verantwoordelijkheid van een zorgorganisatie om te zorgen voor een veilig leef-, behandel- en werkklimaat. Jongeren in een instelling en mensen met een beperking lopen een groter risico op seksueel misbruik. Aandacht voor seksualiteit, een open klimaat en het hebben en naleven van afspraken hierover hebben een preventieve werking ten aanzien van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dit maakt ook de kans kleiner dat jouw zorgorganisatie te maken krijgt met vervelende incidenten.

Duidelijkheid voor werknemers en cliënten
Duidelijke afspraken over wat wel en niet mag en duidelijke richtlijnen voor werknemers over hoe zij met bepaalde situaties om kunnen gaan, zullen een positief effect hebben op de tevredenheid van jouw werknemers en cliënten.

Steun aan je medewerkers bij het uitvoeren van hun taken
Een duidelijk beleid ten aanzien van seksualiteit ondersteunt je medewerkers om hier op een professionele manier mee om te gaan. Als voor hen duidelijk is wat er van hen wordt verwacht zullen zij minder vaak handelingsverlegenheid ervaren en beter in staat zijn om met uiteenlopende situaties om te gaan.

Je voldoet aan de wettelijke normen
Zorgorganisaties zijn wettelijk verplicht om een beleid op het gebied van seksueel grensoverschrijdend gedrag te hebben. De verantwoordelijkheden van instellingen rondom kwaliteitszorg, de preventie van seksueel misbruik en het garanderen van een veilige werksituatie zijn vastgelegd in de Kwaliteitswet en Arbowet.

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.