Zoeken

Medewerkers betrekken

Door heldere kaders uit te zetten ondersteun je je medewerkers in het omgaan met het thema seksualiteit. Medewerkers hebben vaak goed zicht op wat er speelt in de organisatie. Ze zien bijvoorbeeld dat cliënten verliefd op elkaar worden of dat er ongepaste aanrakingen plaatsvinden. Ze kunnen te maken hebben met een cliënt die ongepland zwanger is geraakt of ze merken dat cliënten vragen hebben over seksualiteit. Het kan ook zijn dat ze zich afvragen of ze bij moeten sturen in de wijze waarop cliënten zich kleden en gedragen, of dat het ze opvalt dat er eigenlijk geen mogelijkheid is voor cliënten om privacy te hebben.

Medewerkers motiveren

De implementatie van een nieuw seksualiteitsbeleid staat of valt met de attitude van de mensen die het in de praktijk moeten uitvoeren. Hoe zorg je voor gemotiveerde werknemers?

Onderzoek weerstand

Openheid over seksualiteit en seksualiteitsbeleid is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Medewerkers hebben in hun beroepsopleidingen lang niet altijd met seksualiteit als thema te maken gehad. Zij hebben te maken met handelingsverlegenheid, zijn bang voor botsende normen en waarden, hebben mogelijk eigen ervaringen die het moeilijk maken om dit thema onbevangen tegemoet te treden of missen oplossingsrichtingen. Merk je dat er weerstand onder je werknemers leeft? Heb begrip hiervoor en onderzoek waar dit vandaan komt. Hierdoor krijg je beter inzicht in de randvoorwaarden die je dient te realiseren om tot een optimale uitvoering te komen.

Zorg voor een veilig teamklimaat

Een veilige sfeer in het team en de instelling zorgt ervoor dat medewerkers zich gesteund voelen om over seksualiteit te praten. Seksualiteit is voor veel mensen een gevoelig onderwerp en vaak lastig te bespreken. Dat geldt voor zowel medewerkers als cliënten. Het komt regelmatig voor dat medewerkers het onderwerp seksualiteit uit de weg gaan omdat ze bang zijn geconfronteerd te worden met klachten van cliënten of hun vertegenwoordigers. Het is een taak van de instelling om dat te onderkennen en daar steun en richtlijnen op te bieden. Als men het er binnen het team regelmatig over heeft, gaat daar een positieve werking van uit.

Communiceer open en respectvol

De beste manier om een goed teamklimaat te bereiken is door open te communiceren, respect te hebben voor onderlinge verschillen in waarden en normen en die te onderzoeken. Dat is geen doel op zich, maar een middel: ondanks verschillende opvattingen over seksualiteit en verschil in interpretatie van seksueel gedrag kan zo als één team geopereerd worden. Daarmee zijn cliënten er niet afhankelijk van met welke professional zij te maken hebben.

Hoe zorg je dat je medewerkers het seksualiteitsbeleid daadwerkelijk in de praktijk brengen?

 1. Neem seksualiteit op in intakegesprekken en maak het onderdeel van het zorg- of behandelplan.
  Door seksualiteit mee te nemen in het zorg- of behandelplan, wordt de seksuele gezondheid een vanzelfsprekend onderwerp in de zorg die jouw medewerkers bieden.
 2. Agendeer seksualiteit structureel bij werkoverleg en teamoverleg.
  Medewerkers maken zich de visie zo verder eigen, vertalen deze naar hun eigen situatie, bespreken casuïstiek en knelpunten en voelen zich gesteund bij het uitvoeren van hun werk.
 3. Neem seksualiteit op in jaarverslagen en werkplannen.
  Zo wordt zichtbaar wat de instelling op dit gebied beoogt, welke resultaten behaald worden en op welke manier er aan gewerkt wordt.
 4. Laat seksualiteit onderdeel zijn van het personeelsbeleid.
  Neem het op in sollicitatie-, functionerings-, en beoordelingsgesprekken en laat het onderdeel zijn van het reguliere instrumentarium om de kwaliteit van het personeel te bewaken en aan te sturen.
 5. Voer periodiek een sterkte-zwakte analyse uit.
  Met behulp van dit instrument kun je de sterke en zwakke kanten van jouw instelling in kaart brengen. Je kunt het gebruiken als een eerste peiling om te onderzoeken wat de stand van zaken is en welke verbeteringen gewenst of noodzakelijk zijn. Bij periodiek gebruik, bijvoorbeeld halfjaarlijks, krijg je inzicht in de gevolgen van ingezette veranderingen en verbeteringen.

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.