Visie ontwikkelen voor residentiële jeugdzorg

Een heldere visie helpt u een doelgericht beleid op seksualiteit te ontwikkelen, te implementeren en afspraken te maken over gewenste en ongewenste omgangsvormen.

Kaders en definities

Wat verstaat u onder seksualiteit en seksuele gezondheid en hoe waarborgt u de seksuele en reproductieve rechten van de jongeren in uw beleid? Het handigst is om hier aan te sluiten bij kaders en definities zoals deze geformuleerd zijn door de WHO.

Principes

Op welke principes baseert u de seksuele en relationele vorming in uw instelling? Van de seksuele en relationele vorming in de formele setting van de residentiële jeugdzorg mag verwacht worden dat deze aansluit bij onderstaande principes. 

Seksuele en relationele vorming:

  • neemt de seksuele en reproductieve rechten van jongeren als vertrekpunt.
  • neemt als uitgangspunt dat iedereen gelijkwaardig is en recht heeft om zelf keuzes te maken.
  • start vanaf de geboorte en is een continu proces.
  • houdt expliciet rekening met de verschillende ontwikkelingsfasen en leefwereld van jongeren, anticipeert op en houdt rekening met de ontwikkelingsfase (cognitief, lichamelijk, psychosociaal) en competenties van jongeren.
  • draagt bij aan een rechtvaardige samenleving door het individu en de gemeenschap weerbaar te maken.
  • is gebaseerd op een samenhangende en brede visie op seksuele gezondheid en welzijn.
  • is zoveel mogelijk gebaseerd op wetenschappelijke inzichten.

Gezamenlijke visie formuleren

Op basis van bovengenoemde kaders en definities en principes, kunt u een gezamenlijke visie formuleren waarin u aangeeft hoe seksualiteit meegenomen moet worden in het beleid. Het is van belang dat deze visie organisatiebreed gedragen wordt, zodat iedereen deze kan uitdragen. Betrek daarom medewerkers, jongeren en hun verwanten bij het ontwikkelen van de visie.

Voorbeeld van een visie:

“Jongeren, die in een instelling voor residentiële jeugdzorg verblijven, krijgen informatie over seksualiteit, intimiteit en relaties, die past bij hun leeftijd- en ontwikkelingsfase, waarbij de jongeren begeleid worden in hun seksuele ontwikkeling.”

Vlaggensysteem Residentiële Jeugdzorg (RJ)

Het Vlaggensysteem voor de residentiële jeugdzorg, afgekort als Vlaggensysteem RJ, helpt seksualiteit en seksueel gedrag in de RJ bespreekbaar te maken, zowel met jongeren als met ouders en collega’s. Op deze website is niet alleen beschikbare kennis gebundeld, maar zijn ook handvatten, voorbeelden en tools voor professionals, docenten, studenten en beleidsmakers samengebracht. Lees meer over het Vlaggensysteem RJ.